Tuesday 2.6.18

45 min Time Cap (Goal = 8 Rounds)

8 SA DB Bench Press w/ 3 sec Down (feet off floor) – (each arm)
8 SA DB Row w/ 3 sec Down (each arm)
20 sec Swiss Ball Plank Hold
5-8 Rev. Grip Pull-ups
10 Dips w/ 3 sec Down or Box Dips
SA KB Farmers Carry – 40 yd distance (each arm)